fm mf ff mf ff fm f

11330 Kyrkoherde Måns Blix Karlsson

Blev högst 68 år.

Far:   22660 Karl Larsson
Mor:   22661 Blix Månsdotter

Född:   1502 Klackåsen, Näs fs (Z)
Bosatt:   Undersåker fs (Z)
Kyrkoherde:   mellan 1532 och 1566 Undersåker fs (Z) 1)
Död:   1570 Undersåker fs (Z)


Familj med 11331 Inga Hansdotter

Barn:
Per Blix Månsson (1542 - 1632)
Lars Blix Månsson (- >1612)
Simon Blix Månsson
Bengt Blix Månsson
5665 Blix Månsdotter
Karl Blix Månsson
Olof Blix Månsson


Noteringar
Måns (Mogens) Karlsson (Blix)¹ (1532-66), f. omkr. 1502 i Näs s:n, son till Karl Larenson i Kluxås, en förmögen odalman, som omnämnes i flera handlingar från åren 1513-38 och utom Mogens hade sönerna Jens och Olof.² Vid det prosteting, som hölls i Undersåker S:t Henriks dag (19 jan.) 1532 af prosten Erik Andersson, lagfästes prästbordets fastighetsinnehaf och fiskerättigheter, förmodligen i samband med herr Måns' tillträde som khde härstädes. Kyrkans rätt till en åt henne donerad jordepart Öjestad, som enskilda sökt tillägna sig, fastslogs genom ett bref, utfärdadt in profesto Eschilli (11 juni) 1536 af en synenämnd, bestående af 6 jämtländska präster och 7 bönder. Äfven prästbordets andel i Ösefisket sökte man kringskära. Tre bröder Nils, Erik och Joen Bengtsöner i Remo påstodo, att prästen ej var berättigad åtnjuta mer än tredjedelen i detta fiske, men herr Mons kunde med vittnen och gamla handlingar bevisa, att halfparten af fisket i mer än 200 år legat under kyrkan, och redan tvenne gånger förut tilldömts prästen, hvilken dom ånyo fastställdes af en tolfmannanämnd å Jämtamotet 1548. Herr Mons i Undersåker beseglar som vittnesman åtskilliga andra handlingar under åren 1537-56. Uppgifves ha dött 1570, men måste senast 1566 frånträdt pastoratet till förmån för sin son Lars. (DN 14, n. 760, 805, 816, 857; 15, n. 606, 665, 666.)
Namnet Blix kan icke härröra från herr Mogens fäderne Kloxåsen-släkten utan bör ha antagits från mödernet. Modern är okänd till namnet men kan ha varit dotter till en Mogens Blix, omnämnd 1499 som ombudsman i en rättegång inför lagmannen i Trondheim (Sollied).
G. m. Inga Hansdotter från Norrala i Hälsingland.
Makan hette Ingrid Hansdotter, född i Norrala i Hälsingland, enl. likpredikan över sonen Peder Månsson Blix, i handskrift i Uppsala Universitetsbibliotek av kyrkoherden i Boteå Jonas J. Hernodius, jfr Hm I sid. 135.
Barn: Larens, faderns efterträdare; Bengt, khde i Gudmundrå n. 9; Peder, f. 14/5 1542, landsskrifvare i Ångermanland, kamrerare öfver Nordlanden, d. i Styrnäs, begr. 14/8 1632; Olof, laxfogde i Ångermanland, bodde i Sollefteå 1593; Simon, landsskrifvare i Ångermanland, borgmästare i Hsand; Erik, khde och prost i Oviken; Carl, lefde 1593; en dotter m. Olof Jonsson i Kapp.
Bland barnen utgår Erik, kyrkoherde och prost i Oviken. Han tillhörde en annan gren av Blix-släkten. En dotter säges i Hm blivit gift med Olof Jonsson i Kapp. Enligt Sollied: Olof Jonsson i Kläppe i Lit. Intet Kläppe finns i Lit men ett i Kyrkås och ett i Marby. I Offerdal finns Kläppen, ofta skrivet Högkläppen på 1600-talet. Detta Högkläppen var arvejord för barnen till länsmannen Jon Olofsson i Änge, Offerdal, till vilka hörde kyrkoherden i Hede Olof Jonsson Blix. Det är möjligt att denne var sonson till Olof Jonsson i Kläppe och hans maka född Blix.
¹ Af Tunæus är han uppförd under namnet Magnus Petri </i>och anges varit son till en norsk adelsman, som flytt till Jämtland undan Christian Tyranns bödelsyxa 1502. Att en släkt med tillnamnet Blix funnits i Jämtland redan 1410 framgår af Jämtarnes bref, DN 16, n. 60, där en Magnus Blixe omnämnes.
² Af dessa var Jens präst 1537 (DN 14, n. 760), Olof öfvertog fädernegården Kluxås 1538 mot villkor att föda fadern till döddagar (DN 3, n. 1153).


Personhistoria

Årtal Ålder Händelse
1502      Födelse 1502 Klackåsen, Näs fs (Z).
>1532      Kyrkoherde mellan 1532 och 1566 Undersåker fs (Z).  1)
1542      Sonen Per Blix Månsson föds 1542-05-14 Prästgården, Undersåker fs (Z).
1570      Död 1570 Undersåker fs (Z).


Källor
 1) (Bygdén, Härnösands stifts herdaminne.)
(Supplement till herdaminne, B. Hasselberg)<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Gunnar Sjölander